Condicions de servei


OBJECTE

Les presents Condicions Generals d'Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web www.herbarium-scaladei.com (en endavant, el lloc web) que Herbarium Escaladei. (Des d'ara "Herbarium Escaladei"), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l'accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els "serveis").

Herbarium Escaladei té domicili social a Rambla la Cartoixa, Nº7, 43.379 Scaladei (Tarragona). Per contactar amb Herbarium Escaladei, pot utilitzar l'adreça de correu postal dalt indicada, així com l'adreça de correu electrònica info@herbarium-scaladei.com.


Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l'esmentada condició de Client suposa l'adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi a la Web. Herbarium Scala Dei es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, Herbarium Escaladei recomana el Client llegir atentament cada vegada que accedeixi a la Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles a el públic en general, respecte a les quals Herbarium Escaladei també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l'ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia de el present lloc web, és possible que es modifiquin o s'incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d'aquesta condició, queden obligats a accedir a les present condicions generals cada vegada que accedeixin a el Lloc Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.
ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients.

L'identificador de l'Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi de l'Client, serà necessari la inclusió d'aquest identificador, així com d'una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.
UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a no:

utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l'ordre públic;
reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Herbarium Escaladei o de tercers;
emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Herbarium Escaladei pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en aquestes condicions generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Herbarium Escaladei vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure el Client del Lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de Herbarium Escaladei resulti contraria a les Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per Herbarium Escaladei o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de Herbarium Escaladei o els seus col·laboradors.
DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l'exclusiva propietat d'Herbarium Escaladei o de tercers, els drets a l'respecte ostenta legítimament Herbarium Escaladei, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents de el Codi Penal.

Aquells clients que enviïn a el Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà de l'servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen a Herbarium Escaladei per la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d'aquest lloc web s'hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: info@herbarium-scaladei.com.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, Herbarium Scala Dei no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat de el present lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap classe.

Herbarium Scala Dei es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Herbarium Escaladei no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l'Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que , en cap moment, puguin exigir responsabilitats a Herbarium Escaladei en aquest sentit.

Herbarium Escaladei no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament de la mateixa i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen de l'control de Herbarium Escaladei, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 de el Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora de control de Herbarium Escaladei, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat de sistema informàtic, sempre que Herbarium Escaladei hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Herbarium Escaladei no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

Herbarium Escaladei exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que es hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Herbarium Escaladei tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, Herbarium Escaladei no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o Administrativa competent.

De la mateixa manera, Herbarium Escaladei exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Herbarium Escaladei no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material d'ell mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s'obliga a mantenir indemne a Herbarium Scala Dei, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir Herbarium Escaladei que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.
ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Herbarium Escaladei no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Herbarium Escaladei és exclusivament la d'informar a l'Client sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel Portal. Herbarium Escaladei no serà en cap cas responsable el resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels clients als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Herbarium Escaladei no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d'aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.